I segreti del prekybos sistema

universalus - Traduzione in italiano – Dizionario Linguee

Susitarimo tikslas — paskatinti, palengvinti ir sustiprinti Šalių bendradarbiavimą civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos srityje. Šios sistemos sudaro sąlygas vartotojams naudotis geresnėmis paslaugomis, pavyzdžiui, didesniu tikslumu, geresnėmis galimybėmis jomis naudotis, integralia signalo priėmimo zona ir didesniu patikimumu. GALILEO be ribotos prieigos apsaugotos viešosios reguliuojamos paslaugos, skirtos įgaliotų valstybinio sektoriaus vartotojų reikmėms, numato atvirą, komercinę, žmonių gyvybės apsaugos bei paieškos ir gelbėjimo paslaugas.

Vietiniai elementai gali būti papildomai išdėstyti aplink oro uostus, jūrų uostus ir miestuose ar kitose geografiškai sudėtingose vietovėse.

popierius - Traduzione in italiano – Dizionario Linguee

GALILEO sudarys bendrą pagrindą vietinių elementų plėtrai, siekiant paskatinti rinkos augimą ir palengvinti standartizavimą. Pasaulinės ir regioninės palydovinių navigacijos sistemų suderinamumas užtikrina geresnės kokybės paslaugas vartotojams. Stokholme priimtos Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos steigimo konvencijos 2 straipsnyje.

Šis įsipareigojimas gali būti įrašytas į susitarimą sutartinė atsakomybė arba į teisės normą deliktinė atsakomybė.

kada opcionais prekiaujama po ipo

Jos klasifikavimas nurodomas klasifikacijos žyma. Tokią informaciją Šalys klasifikuoja pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus ir saugo nuo bet kokio konfidencialumo, integralumo ir galimybės ja naudotis praradimo.

Abipusė nauda, pagrįsta bendra teisių ir įsipareigojimų pusiausvyra. Abipusės galimybės įsitraukti į bendradarbiavimo veiklą, vykdant Europos bendrijos ir Ukrainos GNSS projektus civiliniam naudojimui.

Keitimasis informacija laiku, galintis turėti poveikio bendradarbiavimo veiklai.

Šepečiai-pragaištai

Tinkama intelektinės nuosavybės teisių apsauga, kaip nurodyta šio Susitarimo 8 straipsnio 2 dalyje. Dvejetainis variantas penipuan bukan navigacijos ir laiko nustatymo srityje bendradarbiaujama šiais klausimais: radijo dažnio spektro, mokslinių tyrimų ir mokymo, pramoninio bendradarbiavimo, prekybos ir rinkos plėtros, standartizavimo, sertifikavimo ir reguliavimo priemonių, pasaulinės ir regioninių GNSS antžeminių patikslinimo sistemų plėtros, saugumo, atsakomybės ir sąnaudų padengimo.

Šalys bendru susitarimu gali patikslinti šį klausimų sąrašą. Šalims paprašius, išplėsti bendradarbiavimą šiais klausimais: 2. Viešųjų reguliuojamų paslaugų apibrėžimo, plėtojimo, įgyvendinimo, tikrinimo ir įvertinimo bei veikimo valdymo ir naudojimo etapai, ir 2. I segreti del prekybos sistema Susitarimas taip pat neturi poveikio taikomiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir politikai, kuriais įgyvendinami ginklų neplatinimo įsipareigojimai ir dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolė, bei nacionalinėms vidaus priemonėms dėl technologijų nematerialaus pervedimo saugumo ir kontrolės.

Atsižvelgdamos į taikomas reguliavimo i segreti del prekybos sistema, pagal šį Susitarimą Šalys kiek įmanoma labiau skatina bendradarbiavimo veiklą, siekdamos sudaryti panašias dalyvavimo jų veikloje galimybes 4 straipsnyje išvardytose srityse.

Šalys susitaria bendradarbiauti šio Susitarimo 6—13 straipsniuose minimose srityse. Remdamosi praeityje patirta sėkme Tarptautinėje telekomunikacijų i segreti del prekybos sistema, Šalys susitaria tęsti bendradarbiavimą ir teikti abipusę paramą radijo dažnių naudojimo klausimais.

Be to, Šalys pripažįsta, kad yra labai svarbu navigacijai skirtą radijo dažnių ruožą apsaugoti nuo trikdžių ir ardymo. Šiuo tikslu jos siekia nustatyti trikdžių šaltinius ir ieško abipusiai priimtinų būdų kovoti su tokiais trikdžiais.

Nė viena šio Susitarimo nuostata nėra tokia, kad leistų nukrypti nuo taikomų Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos nuostatų, įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo reglamentą. Bendra mokslinių tyrimų ir mokymo veikla turėtų prisidėti prie civiliniam naudojimui skirtos GNSS būsimos plėtros planavimo. Šalys susitaria nustatyti tinkamą mechanizmą, skirtą užtikrinti efektyvius santykius ir dalyvavimą mokslinių tyrimų ir mokymo programose.

Šalys skatina ir remia abiejų pusių pramonės atstovų bendradarbiavimą, įskaitant bendrų įmonių steigimą ir abipusį dalyvavimą atitinkamose pramonės asociacijose, siekiant įdiegti GALILEO sistemą bei skatinti GALILEO taikymo būdų ir paslaugų naudojimą ir plėtrą.

  • Kitos savybės kampanijoje - vieniša planeta - Italija
  • Valiutos keitimas privatiems klientams Prekyba valiuta Medicinos bankas Valiutos prekybos skaičiuoklė.
  • Horizontalios linijos prekybos strategija
  • universalus - Traduzione in italiano – Dizionario Linguee
  • Yra pirmaujanti šiuolaikinio Neapolio teatro figūra, žinoma kaip susiliejusi energinga fizika ir sumaniai naudoti dialektą ir muziką.
  • Valiutos Prekybos Skaičiuoklė - Grynosios valiutos kursai

Kompetentinga GALILEO saugumo tarnyba turės iš anksto suteikti leidimą Ukrainai į trečiąsias šalis eksportuoti specialiai pagamintus ir pagal GALILEO programą finansuotus jautrius objektus ir technologijas, jei ta tarnyba rekomendavo, kad šiems objektams ir technologijoms eksportuoti reikia leidimo pagal taikomas reguliavimo priemones. Visi šio Susitarimo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti atskiri susitarimai taip pat išsamiai nustato tinkamą mechanizmą, skirtą Ukrainai rekomenduoti potencialius objektus, kurių eksportui reikia leidimo.

Šiuo tikslu Šalys informuoja visuomenę apie GALILEO palydovinės navigacijos sistemos veikimą, nustato potencialias kliūtis GNSS taikymo galimybėms plėsti ir imasi atitinkamų priemonių, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos jų skaičiui didėti.

kreditų prekybos finansavimo sistema

Tam, kad būtų veiksmingai nustatomi vartotojų poreikiai ir į juos efektyviai reaguojama, Bendrija ir Ukraina svarsto dėl atviro GNSS vartotojų forumo įsteigimo. Šalys pripažįsta, kad tarptautiniuose standartizavimo ir sertifikavimo forumuose naudinga suderinti požiūrius dėl pasaulinių palydovinės navigacijos paslaugų.

Vienas derinimo tikslų — skatinti, kad GALILEO paslaugos, kaip pasaulinis navigacijos ir laiko nustatymo standartas, būtų plačiai ir novatoriškai naudojamos viešiems, komerciniams ir žmonių gyvybės apsaugos tikslams.

Dvišaliu pagrindu Šalys užtikrina, kad priemonės, susijusios su eksploatavimo ir techniniais standartais, sertifikavimo bei licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, susijusiomis su GNSS, neturi sudaryti nereikalingų kliūčių prekybai. Vietos reikalavimai remiasi objektyvumo, nediskriminavimo, iš anksto nustatytais skaidriais kriterijais. Numatoma, kad naudojantis tokia regionine sistema bus galima teikti regionines integralumo ir didelio tikslumo paslaugas, kurios papildytų pasauliniu mastu teikiamas GALILEO sistemos paslaugas.

Šalys numato išplėsti EGNOS taikymą Ukrainos regione panaudojant antžeminę infrastruktūrą, įskaitant Ukrainos nuotolio nustatymo ir integralumo stebėjimo stotis. Šalys yra įsitikinusios, kad yra poreikis apsaugoti pasaulines palydovines navigacijos sistemas nuo piktnaudžiavimo, trikdžių, ardymo ir priešiškų veiksmų. Šalys imasi visų įmanomų priemonių, siekdamos savo teritorijose užtikrinti palydovinės navigacijos paslaugų ir susijusios i segreti del prekybos sistema tęstinumą ir saugą.

Šalys i segreti del prekybos sistema, kad bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti GALILEO sistemos ir paslaugų kokybę, saugumą, yra svarbus bendras tikslas. Abiejų Šalių kompetentingos saugumo tarnybos turi nustatyti praktines priemones ir procedūras pagal 4 straipsnio 2 dalį.

Bendradarbiavimo veiklos koordinavimą ir palengvinimą pagal šį Susitarimą Ukrainos vardu atlieka Ukrainos Vyriausybė, o Bendrijos ir jos valstybių narių vardu — Europos Komisija. Vadovaujantis 1 straipsnyje išdėstytu tikslu, pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, nustatantį Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, šiam Susitarimui administruoti šie du subjektai įsteigia GNSS valdantįjį komitetą toliau — Komitetas.

Šį Komitetą sudaro oficialūs kiekvienos Šalies atstovai ir jis nustato savo darbo tvarkos taisykles.

  • Europos Sąjungos L /
  • Олвин не сделал ни малейшего движения, чтобы задержать .
  • Dienovidinių akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Возможно, что именно по этой причине она не пришлась бы по душе многим согражданам Олвина.

Valdančiojo komiteto funkcijos yra: 2. Paprastai Komitetas posėdžiauja kartą per metus. Posėdžiai turėtų vykti paeiliui Bendrijoje ir Ukrainoje. Papildomi posėdžiai gali būti rengiami bet kurios iš Šalių prašymu. Komiteto išlaidas arba jo vardu padarytas išlaidas padengia Šalis, su kuria yra susiję oficialūs atstovai.

Kitas išlaidas, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su Komiteto posėdžiais, padengia priimančioji šalis. Kai Šalys mano, kad tai reikalinga, konkretiems klausimams spręsti Komitetas gali įsteigti jungtines technines darbo grupes.

Šalys skatina abiejų pusių institucijas ir įmones toliau keistis informacija apie palydovinę navigaciją.

The EU Emissions Trading System explained

Vadovaudamosi savo įstatymais ir kitais teisės aktais, Šalys imasi visų reikiamų priemonių ir stengiasi palengvinti bendradarbiavimo veikloje pagal šį Susitarimą dalyvaujančių asmenų ir naudojamo kapitalo, medžiagų, duomenų ir įrangos patekimą į savo teritoriją, buvimą joje ir išvykimą.

Nepažeidžiant 2 dalies, kai vienos Šalies konkrečiose bendradarbiavimo schemose yra numatyta finansinė parama kitos Šalies dalyviams, Šalys užtikrina, kad tokioms dotacijoms ir finansinei pagalbai, kurią viena Šalis remdama šią veiklą skiria kitos Šalies dalyviams, nebus taikomi muito ir kitokie mokesčiai, laikantis kiekvienos Šalies teritorijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Bet kurios iš Šalių prašymu Šalys nedelsiant konsultuojasi bet kuriais klausimais, iškylančiais dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo.

Bet kokie ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalims draugiškai konsultuojantis. Susitarimas įsigalioja pirmą dieną mėnesio, einančio po tos dienos, kai Šalys raštu informuoja i segreti del prekybos sistema kitą apie tai, kad šiam tikslui būtinos procedūros yra užbaigtos.

Pranešimai siunčiami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriatui, kuris yra šio Susitarimo depozitaras 2. Šio Susitarimo galiojimo pabaiga ar nutraukimas neturi įtakos pagal jį nustatytų priemonių ar konkrečių pagal jį suteiktų teisių ir prisiimtų įsipareigojimų intelektinės nuosavybės teisių srityje galiojimui ar trukmei. Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

Pakeitimai įsigalioja pirmą dieną mėnesio, einančio po tos dienos, kai Šalys raštu informuoja viena kitą apie tai, kad šiam tikslui būtinos procedūros yra užbaigtos.

Šis Susitarimas galioja penkerius metus ir, pasibaigus pradiniam penkerių metų laikotarpiui, bendru Šalių susitarimu gali būti pratęstas kitiems penkerių metų laikotarpiams.

Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, raštu pranešdama apie tai kitai Šaliai prieš tris mėnesius. Šis susitarimas parengtas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, i segreti del prekybos sistema, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, bitcoin internetinės investicijos ir ukrainiečių kalbomis, visi tekstai autentiški.

I segreti del prekybos sistema en Kiev, el uno de diciembre del dos mil cinco. V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět. Udfærdiget i Kyiv den første december to tusind og fem. Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis. Έγινε i segreti del prekybos sistema Κίεβο, την πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε. Done at Kiev on the first day of December in the year two thousand and five. Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq. Fatto a Kiev, addi' primo dicembre duemilacinque.

App di Linguee

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī. Priimta du tūkstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve. Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján. Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa. Gedaan i segreti del prekybos sistema Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

ninjatrader pats sistemos

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego. Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco. V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpäť. V Kijevu, prvega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi. Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Taip pat žiūrėkite